Zámery

Z jednoznačnej orientácie na uspokojovanie potrieb trhu a konkrétnych zákazníkov vyplývajú aj priority stanovené pre jednotlivé oblasti v činnosti spoločnosti:

a.)

v oblasti rozvoja nových výrobkov:

  • vývoj a výroba zmesných mastencov s rôznymi minerálnymi komponentami za účelom docielenia požadovaných vlastností
  • úprava magnezitu pre chemické spracovanie, výrobu kaustického magnezitu a magnezitových slinkov
  • vývoj a výroba ďalších druhov výrobkov podľa potrieb trhu.

b.)

v technologickej oblasti
  • realizovať komplexné bezodpadové spracovanie mastencovo-magnezitovej suroviny z vlastného ložiska
  • realizovať linky na výrobu zmesných materiálov na báze mastenca, dolomitu a bentonitu

c.)

v oblasti kvality:

  • trvale dbať o dodržiavanie kvality výrobkov v súlade so STN a podnikovými normami
  • zaviesť a certifikovať systém riadenia a kontroly kvality podľa štandartu ISO
  • pokračovať v certifikácii jednotlivých výrobkov príslušnými autorizovanými skúšobňami

Vytvorila digitálna agentúra MW media s.r.o. - www.mwmedia.sk | www.123web.sk